Untitled

Alkuun | Ajankohtaista | Tiedotteet | Yhteystiedot | Galleria | HUOM: Video | Arkisto | Linkit | Vapaa Vuotos-sivut ennen 2/2008/ THE EARLIER WEB SITE OF FREE VUOTOS MOVEMENT|

Tällaista Lapin maakunnassa:

1. Vuotos-alueelle on maakuntakaava-luonnoksessa esitetty Kemihaaran allasta - "laillisuuden takaamiseksi" sentään laillisten päätösten mukainen tilanne vaihtoehtona eli luonnonsuojelualueet ja maa- ja metsätalous-alueet. Tähän astihan allasalue on ollut kartoissa valkoisena plänttinä huolimatta KHO:n päätöksestä jo vuonna 2002 ja Natura2000-päätöksestä 2005, ks. arkistosivulta linkit ko. päätöksiin!

Muistutukset pitää tehdä 31/1/2015 mennessä. Päätöksen tekee Lapin liitto ja kaava menee sen jälkeen vahvistettavaksi ympäristöministeriöön. KHO:hon voi vielä sen jälkeen valittaa...

2. Tulvaryhmä taas esittää Kemihaaran allasta kerran 250 vuodessa uhkaavaa suurtulvaa vastaan. Muualla Suomessa ja Euroopassa on tarkoitus varautua kerran sadassa vuodessa uhkaavaan suurtulvaan.

Hyvin kyseenalaisin laskutoimituksin useimpien vesistönkäyttäjien mielestä varsinkin Kemijärvellä on tulvariskiä liioiteltu tarkoitushakuisesti.

Rovaniemellähän on vuosikymmeniä rakennettu tulvarajan alapuolelle TAHALLAAN JA VIRANOMAISTEN LUVALLA. Rovaniemellä ei aiota ruopata eikä tehdä penkereitä siitä huolimatta lainkaan - vaan heidän mielestään siis joko Kemihaaran allas pitää rakentaa tai korottaa Kemijärven penkereitä 1 metrillä, jolloin Rovaniemellä pitäisi tehdä 4 km:n pituisesti penkereitä.

Jos Kemijärvellä noudatettaisiin kerran sadassa vuodessa- kriteeriä, ei tarvitsisi tehdä mitään...

Rovaniemiläiset eivät halua rakentaa minkäänlaisia suojarakennelmia vesijättömaalla sijaitsevien talojensa suojaksi, kun rakennelmat aiheuttaisivat maisemahaittaa ja vesi samenisi...

Muistutusaika Lapin ELY-keskukselle päättyy 31/3/2015 ja myöhemmin tulvaryhmä tekee esityksensä MMM:lle = maa- ja metsätalousministeriölle, jonka edustaja Kai Kaatra kävi jo varhaisessa vaiheessa selittämässä, että kaikki muut keinot kuin allas ovat näpertelyä tulvasuojelussa. Ministeriö päättää asiasta...

 

NÄMÄ PROSESSIT ON KESKEYTETTÄVÄ. MUUTEN ITÄ-LAPIN NÄIVETTÄMINEN VAIN JATKUU.

Tässä faktoja, jotka suojelevat ko. aluetta:

KHO:n päätöksestä (siis ennakkopäätöksestä) ja sen merkityksestä:

1. KHO:n vuosikirjapäätös 2002, ehdottomat rakentamiskiellot (nimen omaan ko. luonnonarvot ykkösenä!). Samat luonnonarvot menetettäisiin (vaikka pato onkin tällä kertaa suunniteltu Keminsaarten yläpuolelle, joka tapauksessa Yli-Kemijoen alajuoksualtaan tekemisestä on kyse). Keminsaarten luonnonarvojen nämä rakentajat ilmoittavat säilyvän padonalaisenakin...

2. Myöhempi Natura-päätös 2005 (KHO hylkäsi Natura-valitukset Kemihaaran osalta)

3. Naturan toteuttaminen luonnonsuojelulailla yksityisten suojelualueitten perustamisen myötä vuoden 2005 jälkeen yksittäisten maanomistajien toimesta sekä lopulta pitkien "neuvottelujen" jälkeen myös Kemijoki Oy:n osalta 2013. Suojelukorvaus yhtiölle 3,2 miljoonaa euroa. Aluetta suojaa luonnonsuojelulaki

NOIDEN PÄÄTÖSTEN KUMOAMINEN ON KÄYTÄNNÖSSÄ MAHDOTONTA!

Tulvat:

4. Tulvadirektiivin kanssa samaan aikaan käsiteltävä vesipuitedirektiivi eli vesien hyvän tilan saavuttaminen - ja säilyttäminen, jos sellaista harvinaisuutta vielä löytyy. Yli-Kemijoella on hyvä vedenlaatu tuossa kategoriassa. Nämä joet ovat harvinaisia ja niiden taso pitää säilyttää. Ks. altaan rakentamisen vaikutukset vedenlaatuun KHO:n päätöksestä. Kokemusperäinen tieto tästä hyvin konkreettinen muistissa.

5. Kemijärvellä väki on hyvin tuohduksissaan Rovaniemen pyrkimyksistä olla vastaamatta omista rakentamisvirheistään.

Muistutusajat siis:

a. Tulvaryhmän esityksistä 31/3/2015 mennessä.

Ryhmällä siis ykkösenä allas tai altaat - tai sitten Kemijärven penkkojen korottaminen metrillä (varautuminen kerran 250 vuodessa uhkaavaa suurtulvaa vastaan) ja Rovaniemelle pieniä penkereitä (varautumaan kerran 50 vuodessa uhkaavaa tulvaa vastaan). Rovaniemen kaupunginhallitus on kieltäytynyt kaikista penkereistä ja ruoppauksista, kun niistä koituisi maisema- ja vedenlaatuhaittaa...

Tulvaryhmässä ovat eriävän mielipiteen jättäneet Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien edustajat sekä Luonnonsuojelupiiri ja ELY-keskus asiantuntijoina - vaikka tuosta ELY-keskuksen eriävästä mielipiteestä ei olekaan varmuutta, kun johtaja ei ollut sellaista tiennyt olevan... Kemijärven virkamiesedustaja insinööri Markku Koivisto taas oli tulvaryhmän kannalla - ja sai myöhemmässä yleisötilaisuudessa kuulla kunniansa, väki oli vihainen. Toivottavasti Kemijärven kaupungissa asiaa käsitellään päättävissäkin elimissä vielä ennen muistutusajan loppumista.

b. Maakuntakaavaluonnoksen suojelualuevaihtoehdon puolesta PERUSTELLUSTI LAILLISEN TILANTEEN MUKAISEKSI 30/1/2015 mennessä.

Maakuntakaava-luonnoksessa ovat siis nämä kaksi vaihtoehtoa. Hulluahan se on, että siellä allas on, mutta on sentään tuo laillisten päätösten mukainen vaihtoehtokin eli suojelualueet.

Muuta:

Tulvasuojeluasioiden hoitaminen kuuluu asiantuntijaviranomaisille, ei Kemijoki Oy:n "informoimille" poliitikoille, niin kuin nyt täällä meillä on tulvaryhmä koottu.

Vesioikeusvaiheessa tehtiin Vuotoksen osalta niin intressivertailu kuin tulvasuojeluasian käsittely. Ne kaikki käytiin perusteellisesti läpi oikeusprosessissa ja jopa tulvasuojeluhyöty oli laskettu 10 miljoonaksi markaksi, pieni summa. MMM = maa- ja metsätalousministeriö halusi nostaa ko. hyödyn 20 miljoonaan - joka olisi sen mielestä tarkoittanut altaan olevan yleisen edun mukainen tulvasuojeluhyödyn takia :) Todella korni pyrkimys! Oikeus ei katsonut olevan perusteita ko. summallekaan, saati isommille summille.

Ei ihme, koska mm. limnologi Hans Vogtin laskelmien mukaan allasta ei olisi juuri koskaan saatu edes täyteen - ja Kemijärven täyttyminen olisi hidastunut jopa Kemijoki Oy:n mukaan yli viikolla.

Tosiasiassa Kitisen rakentamisen jälkeen Kemijärvellä ovat olleet vesijättömaat näkyvissä pitkään keväällä eikä Seitakorvassa ole riittänyt vettä tulvajuoksutuksiin kuin harvoina keväinä. Erittäin luonnoton tilanne siis.

Lumettoman ajan tulvat OIKEASTI ovat uhka rakennetuissa joissa. Vrt. viimeaikaiset katastrofitulvat joka puolella.

*****************************************************************************************************************

Pekka Haaviston, Satu Hassin, Heidi Hautalan, Perrti Salolaisen ja Sirpa Pietikäisen 23.1.2015 lähettämässä mielipiteessä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotukseen todetaan tulva- ja vesipuitedirektiiveistä:

Tulvasuojelua käsiteltiin aikoinaan myös Vuotoksen altaan lupaprosessissa. Vaasan hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa MMM perusteli Vuotoksen allasta myös tulvasuojelulla. Koska vesilain 5 pykälän kynnys ehdottomasta luvan myöntämisen esteestä täyttyivät, hallinto-oikeus ja KHO eivät lähemmin tarkastelleet tulvasuojelukysymystä.

KHOn päätöksen jälkeen, vuonna 2007, on säädetty EU-direktiivi tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta, johon tekoallasta koskevassa julkisessa keskustelussa on usein viitattu.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32007L0060

Direktiivissä korostetaan tarvetta maankäyttöä suunnitellessa kartoittaa myös tulvariskit. Erityisesti korostetaan koko vesistöaluetta koskevaa yhteistyötä, mukaan lukien kansainvälinen yhteistyö silloin kun valuma-alue ulottuu useamman valtion alueelle. Direktiivi velvoittaa tekemään kartat tulvavaarasta ja -riskeistä.

Johtolauseessa 14 todetaan: "Tulvariskien hallintasuunnitelmissa olisi keskityttävä ehkäisyyn, suojeluun ja valmiustoimiin. Suunnitelmissa olisi joille annettavan tilan lisäämistä silmällä pitäen harkittava mahdollisuuksien mukaan tulvatasanteiden ylläpitoa ja/tai kunnostamista sekä toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään ja vähentämään ihmisten terveydelle, ympäristölle, kulttuuriperinnölle ja taloudelliselle toiminnalle aiheutuvia vahinkoja. Tulvariskien hallintasuunnitelmien osatekijät olisi tarkistettava säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa saatettava ajan tasalle ottaen huomioon ilmastonmuutoksen todennäköiset vaikutukset tulvien esiintymiseen."

Direktiivin 4. artiklassa todetaan:

"1. Jäsenvaltioiden on tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti suoritettava tulvariskien alustava arviointi ... .

2. Tämä tulvariskien alustava arviointi tehdään saatavissa olevien tai suoraan johdettavissa olevien tietojen, kuten asiaa koskevien rekistereiden ja pitkän aikavälin kehityksestä, erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksesta tulvien esiintymiseen, tehtyjen tutkimusten perusteella, jotta saadaan arvio mahdollisista riskeistä. Arviossa on oltava vähintään seuraavat osat:

a)

asianmukaisessa mittakaavassa olevat vesipiirin kartat, joissa on kuvattu myös vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja mahdollisten rannikkoalueiden rajat ja joista käy ilmi alueen topografia ja maankäyttö;

b)

kuvaus tulvista, joita on esiintynyt alueella aikaisemmin ja joilla on ollut huomattavia vahingollisia vaikutuksia ihmisten terveydelle, ympäristölle, kulttuuriperinnölle ja taloudelliselle toiminnalle ja joiden kaltaisten tapahtumien toistumista voidaan edelleen pitää todennäköisenä, mukaan lukien tulvan laajuus, tulvareitit ja arvio tulvien vahingollisista vaikutuksista;

c)

kuvaus aikaisemmin esiintyneistä merkittävistä tulvista, jos samanlaisten tulvien toistumisella saattaisi olla huomattavia vahingollisia seurauksia; ja niissä on jäsenvaltioiden erityistarpeista riippuen oltava:

d)

arvio tulevien tulvien mahdollisista vahingollisista seurauksista ihmisten terveydelle, ympäristölle, kulttuuriperinnölle ja taloudelliselle toiminnalle; arviossa on otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon sellaiset tekijät kuin alueen topografia, vesistöjen sijainti ja niiden yleiset hydrologiset ja geomorfologiset ominaisuudet, mukaan lukien tulvatasanteet luonnonmukaisina pidättämisalueina, nykyisten ihmisen rakentamien tulvasuojelurakenteiden tehokkuus, asuttujen alueiden ja taloudelliseen toimintaan käytettyjen alueiden sijainti sekä pitkän aikavälin kehitys mukaan lukien ilmastonmuutoksen vaikutukset tulvien esiintymiseen."

Direktiivi velvoittaa kartoittamaan tulvariskit, mutta jättää kunkin jäsenmaan keinot tulvariskien vähentämiseksi. Lapissa ainakin muutama vuosi sitten ahkerasti julkisuudessa esitetty väite, että EU-direktiivi jopa velvoittaisi rakentamaan tekoaltaita tulvasuojelun vuoksi, on perätön. Koko direktiivissä ei ole mainittu tekoallas-sanaa. Ainoa tulvasuojelun keino, joka direktiivissä mainitaan, ja useassa kohdassa, ovat tulvatasanteet, toisin sanoen tulvaniityt yms, joihin luonnontilaisten vesistöjen tulvavedet ovat suurelta osin ohjautuneet. Direktiivi mainitsee useassa kohdassa niiden ylläpidon ja kunnostamisen. Keski-Euroopan tulvissahan on usein kyse siitä, että jokia on pitkiltä matkoilta reunustettu betonilla, jolloin tulvien aikaan vesi ei pääse valuma-alueen luonnollisille tulvaniityille.

Kemijoen ja sen sivujokien varrella tulvasuojelun tärkein asia on välttää rakentamista paikkoihin, jotka ovat tulville altiina, ja tässä on tärkeä ottaa huomioon myös ilmastonmuutoksen vaikutukset. Myös EU-direktiivissä mainittu Kemijoen luonnollisten tulvatasanteiden kunnostaminen tulisi selvittää.

EU:n vesipuitedirektiivi

EU:n vesipuitedirektiivi on astunut voimaan vuonna 2000. Se ei siis ollut voimassa vielä silloin, kun Vuotoksen altaan lupakäsittely pantiin vireille. Nyt myös se on lainsäädäntöä, jota pitää noudattaa. Vesipuitedirektiivin 1. artiklan ensimmäisessä pykälässä todetaan sen tarkoitukseksi "estää vesiekosysteemien sekä vedentarpeen kannalta vesiekosysteemeistä suoraan riippuvaisten maaekosysteemien ja kosteikkojen edelleen huononeminen sekä suojella ja parantaa niiden tilaa". Direktiivin 4. artiklan 1. pykälässä todetaan jäsenvaltioiden velvollisuus ehkäistä kaikkien pintavesimuodostumien tilan huononeminen. Esitetty tekoallas olisi siis myös vesipuitedirektiivin vastainen. Vuotoksen lupakäsittelyssä YM ja muut ovat seikkaperäisesti selvittäneet, miten allas huonontaisi veden laatua sekä altaan alueella että sen alapuolella.